pl en
REGULAMIN

 

Regulamin Zawodów w Triathlonie Górskim
TERRATLON 2013 

1. CEL

 • Popularyzacja i upowszechnianie triathlonu terenowego jako aktywnej formy ruchu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Promocja serii zawodów TERRATLON
 • Promocja walorów turystycznych Beskidów

 

2. ORGANIZATOR

 • Organizatorem zawodów jest TEAM 2008 Michał Kołodziejczyk

     WSPÓŁPRACA:

 • Urząd Gminy Łodygowice
 • Klub  Żeglarski „HALNY

 

3. TERMIN I MIEJSCE Rozgrywania Zawodów

4. TRASA I DYSTANSE

 • Pływanie ok 1 km odbędzie się w Jeziorze Żywieckim.

 • Trasa rowerowa (22km) i biegowa (12km), będzie prowadzić na Magurkę Wilkowicką.

 

5. LIMITY CZASOWE

 • pływanie 40 min
 • rower 3h
 • bieg 1,5h

6. PUNKTY KONTROLNE :

 

Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne. Aby zostać sklasyfikowanym Uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych.

Zawodnik musi mieć odsłonięty numer startowy, umieszczony w taki sposób aby był widoczny dla sędziów: z przodu roweru i w trakcie biegu - na koszulce z przodu.

Troska o bycie odnotowanym leży po stronie Zawodnika.

Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione przez Zawodników na punktach kontrolnych.

 

7. UCZESTNICTWO I JEGO  WARUNKI

Warunkiem dopuszczenia Zawodników do współzawodnictwa jest:

 • Ukończenie 18 roku życia.
 • Rejestracja swojego udziału na stronie terratlon.pl, przed wyczerpaniem puli zapisów (80 osób) najpóźniej do 4 sierpnia 2013 roku.
 • Uiszczenie opłaty startowej według obowiązującego cennika (wpłata wpisowego decyduje o kolejności zgłoszeń),
 • Odpowiednie przygotowanie kondycyjne. Zaleca się przeprowadzenie odpowiedniego treningu przed Zawodami, powiązanego z kontrolą stanu zdrowia.
 • Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego z klauzulą „Zdolny do zawodów w Triatlonie Terenowym” bądź podpisanie przed startem Oświadczenia, że jest odpowiednio przygotowanym do wysiłku podczas Zawodów i startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją Zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.

 

8. BEZPIECZEŃSTWO:

 • Każdy Zawodnik biorący udział w Zawodach bez stosownego zaświadczenia lekarskiego startuje na własne ryzyko i w oparciu o własną ocenę stanu zdrowia. Organizator zastrzega niniejszym, iż ciężar przygotowania kondycyjnego i przeprowadzenia ewentualnych badań spoczywa indywidualnie na każdym Zawodniku, w związku z czym Organizator odrzuci każde roszczenie dotyczące jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu.
 • Posiadanie sprawnego i przygotowanego roweru. Obowiązkowe jest posiadanie kasku rowerowego
 • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ścieżkach i szlakach turystycznych na których odbywają się Zawody. Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów zwłaszcza porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety)
 • W razie wypadku każdy z Uczestników jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu. Pozostawienie potrzebującego Uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
 • Strefa zmian jest odgrodzona i dostępna tylko dla Zawodników i obsługi Zawodów.      Za cenne przedmioty pozostawione w strefie zmian Organizator nie odpowiada.

 

9.  REZYGNACJE

10.  NAGRODY

Nagrody będą przyznawane za miejsca od I do III w dwóch kategoriach:

Kobiety i Mężczyźni.

W zależności od hojności Sponsorów przewiduje się dodatkowe nagrody rzeczowe związane z Triathlonem.

Nagrody dodatkowe będą losowane jedynie wśród tych Zawodników, którzy stawią się na dekorację Zwycięzców.

 

11.  WPISOWE

Opłata za udział w Zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora: 

 • 100 zł – opłata promocyjna – zgłoszenia i wpisowe do 31 maja
 • 120 zł – opłata standardowa – zgłoszenia i wpisowe do 24 lipca
 • 150 zł – opłata opóźniona – zgłoszenia i wpisowe, które wpłynęły po 24 lipca

Zgłoszenie bez dokonania wpłaty nie gwarantuje miejsca na liście startowej.

Kolejność wpływania wpisowego decyduje o kolejności przyjmowania zgłoszeń.

Ewentualna rejestracja i wpłata po 4 sierpnia nie gwarantują pełnego pakietu startowego.

 

Uwaga:

W tegorocznej edycji Zawodów (Terratlon 2013) zgodnie z obietnicą Organizatora, Zawodnicy biorący udział w zeszłorocznej edycji (Terratlon 2012) wpłacają wpisowe z 50% zniżką

nr konta:  mBank  37 1140 2004 0000 3702 3336 8162

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu organizatorów są możliwe na następujących warunkach:

 • w przypadku rezygnacji ze startu do 31 maja: zwrócona zostanie kwota wpłaconego wpisowego po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 zł
 • w przypadku rezygnacji ze startu do 15 lipca: zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego
 • rezygnacja po 15 lipca, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie Zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
 • do 4 sierpnia Zawodnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby startującej po wcześniejszym skutecznym dostarczeniu danych tej osoby.
 • Spóźnienie się na Zawody skutkuje dyskwalifikacją bez możliwości zwrotu opłaty startowej.

Z uwagi na wysokie koszty organizacji i zabezpieczenia imprezy, w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Zawodników (min 50 osób) - Zawody nie odbędą się a wpisowe zostanie zwrócone .

 

12. BAZA ZAWODÓW

Adres Bazy:
Przystań Klubu Żeglarskiego „HALNY”

34-326 Zarzecze

13. ŚWIADCZENIA:

Uczestnikom Zawodów zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW na czas trwania Zawodów
 • bezpieczeństwo na wodzie gwarantowane przez WOPR
 • bezpieczeństwo na trasie - Ratownictwo Off Road
 • obsługa imprezy i pomoc na trasie - Pokojowy Patrol
 • napoje i wyżywienie na punktach odżywczych
 • numery startowe z Imieniem i Nazwiskiem
 • czepek pływacki z numerem
 • posiłek regeneracyjny po Zawodach i ciasto domowe
 • nagrody rzeczowe i dyplomy dla trzech najlepszych Zawodniczek i Zawodników
 • a w zależności od hojności Sponsorów, dodatkowe upominki podczas dekoracji Zwycięzców
 • obsługę foto i darmowy dostęp do wszystkich zdjęć
 • pamiątkowe medale dla osób, które ukończą Zawody
 • dodatkowe gadżety od Partnerów Zawodów
 • piękne widoki Beskidu Śląskiego, wspaniałą atmosferę i nizapomniane wrażenia

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie. Przykładowe miejsca noclegowe najbliżej miejsca startu zostaną podane na stronie imprezy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu Uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Organizatorzy nie udzielają żadnych gwarancji, zarówno sformułowanych wprost jak i domniemanych, co do bezpieczeństwa imprezy, a wynikających z przestrzegania bądź nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Kontrola trasy imprezy i sprzętu Zawodników jest wykonywana tylko w celu określenia zgodności z niniejszym Regulaminem i nie gwarantuje bezpieczeństwa Zawodników lub mienia. Bezpieczne uczestnictwo w imprezie i bezpieczeństwo sprzętu Zawodników zależy indywidualnie od każdego Zawodnika startującego w imprezie
 • Organizator ma prawo w każdym momencie trwania imprezy wykluczyć Zawodnika z udziału ze względu na bezpieczeństwo własne i innych uczestników imprezy lub ze względu na nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej i przestrzegania            zasad fair-play.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku w mediach, reklamach, materiałach wizualnych związanych z imprezą bez dodatkowego wynagrodzenia.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych               zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych           (Dz.U.Nr 133, poz.883) w celu związanym z organizacją imprezy.                                W sposób jawny podane zostaną do wiadomości publicznej:                                    Imię, Nazwisko, wiek, Klub i miasto.
 • W wyjątkowych sytuacjach (np. zagrożenia życia Zawodników, wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie ”siły wyższej”) Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnienia rozpoczęcia, przerwania lub odwołania Zawodów.
 • Organizator, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu               oraz do jego zmian.
 • Na podstawie obowiązujących polskich przepisów finansowych od regulaminowych nagród pieniężnych przekraczających wartość 760 zł, potrącony będzie 10% podatek zryczałtowany, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami). Potrącony podatek zostanie wpłacony przez organizatora Zawodów do właściwego Urzędu Skarbowego.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją Uczestnika.

Informacje o ewentualnych zmianach w Regulaminie pojawią się na stronie Zawodów:

terratlon.pl

Liczba odwiedzin: 4504