Terratlon
Terratlon

REGULAMIN ZAWODÓW w Triatlonie Górskim
TERRATLON 2014

 

1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnianie triathlonu terenowego jako aktywnej formy ruchu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 • Promocja serii zawodów TERRATLON
 • Promocja walorów turystycznych Beskidów

2. ORGANIZATOR

 • TEAM 2008 Michał Kołodziejczyk

3. TERMIN I MIEJSCE Rozgrywania Zawodów

 

16.08.2014  MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE
START godz.11:00
Zakończenie i Dekoracja:  godz.17:30

 

4. TRASA I DYSTANSE

 • pływanie ok 1 km w Jeziorze Międzybrodzkim
 • trasa rowerowa ok 30 km
 • trasa biegowa ok 10 km

Dokładna mapka trasy zostanie podana na stronie Zawodów.

 

5. LIMITY

 • pływanie 40 min
 • rower 4,5 h
 • bieg  1,5 h

Po przekroczeniu limitu czasowego Zawodnik będzie dyskwalifikowany i proszony o zejście z trasy.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Warunkiem dopuszczenia Zawodników do współzawodnictwa jest:

 • Ukończenie 18 roku życia.
 • Odpowiednie przygotowanie kondycyjne (zaleca się przeprowadzenie odpowiedniego treningu przed zawodami, powiązanego z kontrolą stanu zdrowia)
 • Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego z klauzulą ‚zdolny do zawodów w triatlonie terenowym’ bądź podpisanie przed startem oświadczenia, że jest odpowiednio przygotowanym do wysiłku podczas zawodów i startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Każdy zawodnik biorący udział w zawodach bez stosownego zaświadczenia lekarskiego startuje na własne ryzyko i w oparciu o własną ocenę stanu zdrowia. Organizator zastrzega niniejszym, iż ciężar przygotowania kondycyjnego i przeprowadzenia ewentualnych badań spoczywa indywidualnie na każdym zawodniku, w związku z czym Organizator odrzuci każde roszczenie dotyczące jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu.
 • Posiadanie sprawnego i przygotowanego roweru MTB z oponami do jazdy terenowej; obowiązkowe jest posiadanie kasku rowerowego
 • Wpisanie się na listę startową i dokonanie opłaty startowej.
 • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ścieżkach i szlakach turystycznych, na których odbywają się zawody.
 • Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów

7.  ZGŁOSZENIA i ZAPISY

 • Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie Zawodów, przed wyczerpaniem puli zapisów (limit Zawodników – 100 osób).
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany limitu Uczestników Zawodów
 • Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej
 • O kolejności Zawodników na Liście Startowej decyduje data wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora
 • Lista zgłoszonych Zawodników, wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco na stronie Zawodów
 • Zapisy zamykamy w Poniedziałek 11 sierpnia o godzinie 22.00

8. WPISOWE

 

Opłata za udział w Zawodach wynosi odpowiednio:

 • do 10 lipca 120 zł
 • od 10 lipca do 11 sierpnia – 150zł

i należy uiszczać ją przelewem na konto mBank nr:  91 1140 2004 0000 3002 7516 7161
tytuł wpłaty:  TERRATLON, Imię i Nazwisko

Zawodnicy biorący udział w II Edycji Zawodów – TERRATLON 2012 – otrzymują 50% zniżki !

 

9.  ZWROT WPISOWEGO

 

W przypadku nie zgłoszenia się na Zawody nie przysługuje zwrot wpisowego.
W przypadku rezygnacji Zawodnika ze startu w Zawodach, Organizator zwraca wpisowe potrącone o koszty organizacyjne:

 • do 23 lipca – zwrot 70% wpisowego,
 • po 23 lipca – brak możliwości zwrotu wpisowego.

10. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • Ubezpieczenie NNW
 • świadczenia na trasie (napoje, energetyki)
 • pamiątkowy medal
 • wyżywienie w Bazie Zawodów
 • opiekę medyczną na lądzie i na wodzie (WOPR)
 • nagrody i gadżety zależne od hojności Sponsora

11. KLASYFIKACJA

 

Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn.

 

 12. BEZPIECZEŃSTWO

 

Wszystkich Zawodników obowiązują :

 • zasady Fair-Play,
 • bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy

13. OCHRONA PRZYRODY

 

Uczestników na czas startu w Zawodach obowiązuje:

 • zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania – wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych
 • zakaz niszczenia przyrody

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie; przykładowe miejsca noclegowe najbliżej miejsca startu zostaną podane na stronie imprezy
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w triathlonie górskim. Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Organizatorzy nie udzielają żadnych gwarancji, zarówno sformułowanych wprost jak i domniemanych, co do bezpieczeństwa imprezy, a wynikających z przestrzegania bądź nie przestrzegania niniejszego regulaminu. Kontrola trasy imprezy i sprzętu zawodników jest wykonywana tylko w celu określenia zgodności z niniejszym regulaminem i nie gwarantuje bezpieczeństwa zawodników lub mienia. Bezpieczne uczestnictwo w imprezie i bezpieczeństwo sprzętu zawodników zależy indywidualnie od każdego zawodnika startującego w imprezie
 • Organizator ma prawo w każdym momencie trwania imprezy wykluczyć zawodnika z udziału ze względu na bezpieczeństwo własne i innych uczestników imprezy lub ze względu na nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair-play. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku w mediach, reklamach, materiałach wizualnych związanych z imprezą bez dodatkowego wynagrodzenia.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883) w celu związanym z organizacją imprezy. W sposób jawny podane zostaną do wiadomości publicznej: imię , nazwisko, wiek, nick, klub, miasto i kraj.
 • W wyjątkowych sytuacjach (np. zagrożenia życia zawodników, wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie ‚siły wyższej’) Organizator zastrzega sobie prawo opóźnienia rozpoczęcia, przerwania lub odwołania zawodów.
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika. W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
 • Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł, nie później jednak niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu Uczestników, bez prawa zwrotu wpisowego.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

NEWSLETTER

Zapisz się, a będziesz otrzymywać najnowsze informacje o nowych zawodach i wynikach oraz najnowsze aktualności
© Copyright 2015 TEAM 2008
All Rights Reserved.
Wykonanie serwisu: RevolWEB